Lancome Mousse Eclat Express Clarifying Self-Foaming Cleanser -3%

Mousse Eclat Express Clarifying Self-Foaming Cleanser

Brand: Lancome

ID: #15639

Select options:
Size:
200ml/6.7oz
200ml/6.7oz

You can get a discount coupon for the first order in our Telegram channel.

Description

  • Transforms into rich foam with water for gentle cleansing.
  • Clarifies skin & sweeps away makeup, impurities.
  • Offers exfoliation to preserve skin youthful radiance.
  • Contains hydrating papaya, soothing & calming pineapple.
  • Leaves skin pure, soft, supple & luminous.
  • Suitable for all skin types.

Features

Barcode: 3605530741385
Original name Mousse Eclat Express Clarifying Self-Foaming Cleanser
Sold for a year 1610
Skin type Normal , Dry , Problem , Combined , For all skin types
Tool properties Removal of irritation , Cleansing , Calming effect , Smoothing effect

Popular product from Lancome

View all

46 Review(s)

4.3 / 5
5
32
4
9
3
1
2
0
1
5

Reviews (46)

user avatar
Melodie Cook
29.07.2021

I tried this for the first time -- I've been using other Lancome cleansers, but this was cheaper, so I thought I'd give it a try. It does the job, but takes longer to wash off than other cleansers. I probably won't buy it again.

user avatar
Anne Empson
28.08.2019

I’ve been using this for years. Lasts ages.

user avatar
xiaoxia yang
2.07.2019

Feeling very clean after use it.Definitely will buy again.

user avatar
Corinne Smithwick
20.03.2019

Used it for years. Everything else gives me acne.

user avatar
Zhanar Kamalova
6.03.2019

It is very mild. And very pleasant to use. And most importantly, it leaves skin clean and not overly dry. It is nice.

user avatar
Wei Li
20.02.2019

Slightly drying for my skin but my husband has normal skin and he loves this stuff!

user avatar
מוריאל תורג'מן
24.07.2018

äåà àçã îùìåùú ñáåðé äôðéí ä÷áåòéí ùìé. ìøåá àðé ñåìãú îîåöøéí ùîúàéîéí ìëì ñåâé äòåø áâìì úçåùåú ìà ðòéîåú ùäåà îùàéø, àê áî÷øä äæä äñáåï äæä úîéã îùàéø úçåùä ðòéîä åàú òåø äôðéí ùìé çì÷. îòáø ìæä, äåà îùàéø úçåùú ðé÷éåï ðäãøú åéù ìå àô÷è îèôç åìà ø÷ îð÷ä ëé ìé áàåôï àéùé òæø îàåã ìöîöåí ð÷áåáéåú. îîìéöä!

user avatar
priya_nz
24.01.2018

Very light and make your skin really nice and clean after wash. Helps with blemishes as well. We love this product.

user avatar
Sherry Antony
5.01.2018

Nice scent, clean perfectly

user avatar
Vida V
20.11.2017

Very comfortable and nice

Maybe you'll like it

Our publications

Natural Hand Creams For Winter Nourishment

Natural Hand Creams For Winter Nourishment

We are harsh on our hands lately, when we are sanitizing it all the time during Covid. We might have get used to the action, our hands are not. Don’t want to see bleeding cuticles during cold, dry winter?

Get Ready For the Best Kisses With These Lip Care Essentials

Get Ready For the Best Kisses With These Lip Care Essentials

Our lips require protection from the sun rays and nourishment during cold winter days. Learn everything about effortless lip care routine.

Living with Dry Hair: Solutions For Most Common Issues

Living with Dry Hair: Solutions For Most Common Issues

Dryness of hair can be a true nightmare. It requires more than just regular cleaning and cutting. Want to build a healthy routine for dry hair? Check our guide!

Top Working Ways to Deal with Post-COVID Hair Loss

Top Working Ways to Deal with Post-COVID Hair Loss

Suffering from hair shedding after Covid? You’re not alone in this battle. Learn how to improve your hair with supplements and hair healing products.

Julia Miller
Hello! If you have any questions, write to me, I will be happy to answer the question.
Top